ກໍA loom; Also, then, therefore; Counter for clumps (?)ເກາະIsland (ocean); To stick to, cling; Seeking clarification (UFP)ກໍ່To build; Also, then (particle)ກໍ້Cunter for coilsກອມກັອມກ່ອມTo lullກັ່ອມກ້ອມກັ້ອມ
ໂກໂກະໂກ່ໂກ້ໂກມກົມA department. bureau; Roundໂກ່ມກົ່ມໂກ້ມກົ້ມTo bow the head
ກາCrow, Mark, brand, logoກະTo expect, estimate; Projected, approximately,ກ່າກ້າCourageous, daringກາມ / ກຣາມ A desire for sex, A passion, strong feeling/ A gram, A jawກໍາKarma; To clench fistກ່າມກໍ່າກ້າມA muscle, Part of the body; To harden, freezeກໍ້າA side
ເກUnruly, Gayເກະເກ່ເກ້Counterfit, fakeເກມເກັມເກ່ມເກັ່ມເກ້ມເກັ້ມ
ແກTrumpet, hornແກະA sheep; To take off, To pick (like carve)ແກ່To pull, drag; to be old (edibles, wonen?)ແກ້To untieແກມMingled withແກັມແກ່ມແກັ່ມແກ້ມA cheekແກັ້ມ
ກີກິກີ່ກີ້ກີມກິມກີ່ມກິ່ມກີ້ມ, A beer snackກິ້ມ
ເກີເກິເກີ່ເກີ້ກຽມເກິມເກີ່ມເກິ່ມເກີ້ມເກິ້ມ
ກືກຶກື່ກື້ກືມກຶມກື່ມກຶ່ມກື້ມກຶ້ມ
ກູI (bare)ກຸກູ່ກູ້To redeem, take back, To borrowກູມກຸມTo holdກູ່ມGroupກຸ່ມກູ້ມກຸ້ມ
ກົວ/ກວາAfraid, fearful / ກົວະກົ່ວ/ກ່ວາA lead (metal) / To cross, surpass (Comparative particle)ກົ້ວ/ກ້ວາTo blend /ກວມ/ກວາມກັວມກ່ວມ/ກ່ວາມກັ່ວມກ້ວມ/ກ້ວາມກັ້ວມ
ເກືອA salt; To feed animalsເກຶອເກຶ່ອເກຶ້ອເກືອມເກຶອມເກຶ່ອມເກຶ່ອມເກຶ້ອມເກຶ້ອມ
ເກຽ/ເກຍ/ A gear ເກັຽ / ເກັຍເກັ່ຽ/ເກ່ຍເກັ້ຽ/ເກ້ຍກຽມກັຽມກ່ຽມກັ່ຽມກ້ຽມກັ້ຽມ
ກອບTo scoop up, to gatherກັອບກອນA bolt, A poetryກັອນກ່ອນBefore, previousກັ່ອນກ້ອນA piece, pill, tablet; A naturally occuring lump (counter);ກັ້ອນ
ໂກບກົບA frog, A carpenter's planeໂກນA cavity, sunken hollowກົນໂກ່ນກົ່ນໂກ້ນກົ້ນA bottom, A butt
ກາບA duck sound; To bow with respect, hands togetherກັບSmall box (made of paper?); To go back; Also,and,withການSomething made, Work, task, action; Nominalize verb (particle)ກັນTo prevent; together (to each other)ກ່ານStripedກັ່ນTo distillກ້ານ Skinny sticks (counter for sem, branch);ກັ້ນA smell; To intercept, prevent, hinder
ເກບເກັບTo pick up, collect , To take something someplaceເກນA criteria; To recruit (soldiers)ເກັນເກ່ນເກັ່ນເກ້ນເກັ້ນ
ແກບA huskແກັບແກນA axisແກັນແກ່ນA core, A seedແກັ່ນແກ້ນແກັ້ນ
ກີບLao currencyກິບກີນExcessive, overmuchກິນTo eatກີ່ນກິ່ນA smell, oderກີ້ນກິ້ນ
ເກີບA shoeເກິບເກີນA long stick, pole; Over, too muchເກິນເກີ່ນເກິ່ນເກີ້ນເກິ້ນ
ກືບກຶບກືນTo swallowກຶນກື່ນກຶ່ນກື້ນກຶ້ນ
ກູບກຸບກູນກຸນກູ່ນກຸ່ນກູ້ນກຸ້ນ
ກວບ/ກວາບກັວບກວນ/ກວານTo distrub, to trouble; annoyingກັວນກ່ວນ/ກ່ວານກັ່ວນກ່ວນ/ກ້ວານກັ້ວນ
ເກືອບAlmost, nearlyເກຶອບເກືອນເກຶອນເກຶ່ອນ[land slide]ເກຶ່ອນເກຶ້ອນເກຶ້ອນ
ກຽບກັຽບກຽນ / ກວຽນTo arrange, prepare, plan / A cartກັຽນກ່ຽນກັ່ຽນກ້ຽນກັ້ຽນ
ກອດTo hugກັອດກອງA drum, A group, A heap (also counter)ກັອງກ່ອງFish net trapກັ່ອງກ້ອງA tube (classifier for cylinders), To echo; resounding; Under (prep)ກັ້ອງ
ໂກດກົດA acid, A decree, rule; To forceໂກງTo cheat, abuseກົງA cage; Straitໂກ່ງກົ່ງໂກ້ງກົ້ງ
ກາດກັດTo biteກາງTo open (spread), extend to full length, To be hoisted; Central, in the middle Neutralກັງກ່າງກັ່ງTo bendກ້າງBoneກັ້ງ
ເກດເກັດA animal scaleເກງTo be afraid, to be reluctant to imposeເກັງເກ່ງເກັ່ງTo do a good job; Successful, skilled, Braveເກ້ງເກັ້ງ
ແກດແກັດແກງ Soup, curryແກັງແກ່ງ / ແກວ່ງA moving surface (e.g. flood) / To swingແກັ່ງແກ້ງA stream, rapid; To fake, pretendແກັ້ງ
ກີດກິດBusiness, errandກີງກິງກີ່ງກິ່ງA twig, branchກີ້ງກິ້ງTo roll
ເກີດTo be bornເກິດກຽງກັຽງເກີ່ງເກິ່ງເກີ້ງເກິ້ງ
ກືດກຶດກືງກຶງTo tenseກື່ງກຶ່ງກື້ງກຶ້ງ
ກູດCurly, kinky (hair)ກຸດCut off (?)ກູງກຸງA capital cityກູ່ງກຸ່ງກູ້ງກຸ້ງA shrimp
ກວດ/ກວາດTo verify, examine, check/ To sweepກັວດກວງ/ກວາງ/ A deerກັວງກ່ວງ/ກ່ວາງກັ່ວງກ້ວງ/ກ້ວາງ/ Wideກັ້ວງ
ເກືອດເກຶອດເກືອງເກຶອງເກຶ່ອງເກຶ່ອງເກຶ້ອງເກຶ້ອງ
ກຽດHonorກັຽດກຽງກັຽງກ່ຽງກັ່ຽງກ້ຽງSmooth, even, clean; [citrus fruit]ກັ້ຽງ
ກອກA smoking pipe, A tap, spigot; Counter for cigarettesກັອກກອຍກັອຍກ່ອຍກັ່ອຍກ້ອຍກັ້ອຍ
ໂກກກົກA tree, trunk; firstໂກຍໂກວໂກ່ຍກົ່ຍໂກ້ຍກົ້ຍ
ກາກChaff, husk, Garbage, rubbish, ExzamaກັກTo detainກາຍThe whole body; To passໃກ / ໄກ / ໄກວ / far / To swingກ່າຍTo copy, to lean againstໃກ່ / ໄກ່/ Chickenກ້າຍໃກ້ / ໄກ້Close/
ເກກເກັກເກີຍເກິຍເກີ່ຍເກິ່ຍເກີ້ຍເກິ້ຍ
ແກກແກັກກູຍກຸຍກູ່ຍກຸ່ຍກູ້ຍກຸ້ຍ
ກີກກິກກວຍ/ກວາຍA bamboo pannier / To swingກວັຍກວ່ຍ/ກວ່າຍກວັ່ຍກວ້ຍ/ກວ້າຍA banana /ກວັ້ຍ
ເກີກເກິກເກືອຍເກຶອຍເກຶ່ອຍTo draw waterເກຶ່ອຍເກຶ້ອຍເກຶ້ອຍ
ກືກMuteກຶກ
ກູກກຸກCOme here (to chicken, intj.)ກາວGlueເກົາTo scratchກ່າວTo speak about somethingເກົ່າOld, formerກ້າວa stepເກົ້າNine
ກວກ/ກວາກກວກເກວເກັວເກ່ວເກັ່ວເກ້ວເກັ້ວ
ເກືອກເກຶອກແກວVietnamese person (deragatory)ແກັວແກ່ວແກັ່ວແກ້ວA bottle (also counter), A glass, A gem; glassແກັ້ວ
ກຽກກັຽກກີວກິວກີ່ວກິ່ວກີ້ວກິ້ວ
ກຽວA screwກັຽວກ່ຽວA sickle; To connectກັ່ຽວກ້ຽວTo roll up, entwine; To seek attentionກັ້ຽວ